Privacyverklaring

Privacy beleid Offroad & Adventures

https://www.offroad-adventures.nl

Over ons privacy beleid

Offroad & Adventures geeft veel  om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig  hebben voor (het verbeteren van) onze  dienstverlening en gaan zorgvuldig om met  de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter  beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het  gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lierenwebshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/04/2019, met  het  publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar  deze gegevens voor worden gebruikt en met  wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met  derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe  wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met  betrekking tot

de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt  u contact opnemen met  onze  contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan  het  einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen  op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar  wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk  zijn.

Webwinkelsoftware

Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met  software van mijnretail. Persoonsgegevens die u ten  behoeve van onze dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt, worden met  deze  partij gedeeld. mijnretail heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen  uw gegevens nooit  gebruiken voor een  ander doel. mijnretail is op basis van de overeenkomst die wij met  hen  hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. mijnretail maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met  betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

mijnretail

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van mijnretail. Deze  verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet  voor eigen doeleinden. Wel kan  deze  partij metagegevens verzamelen over  het  gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. mijnretail heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

mijnretail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van mijnretail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel  mogelijk te voorkomen. mijnretail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Sisow

Voor het  afhandelen van een  (deel  van) de betalingen in onze  webwinkel maken wij gebruik van het  platform van Sisow. Deze verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening-  of creditcardnummer en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het  recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het  kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met  derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met  betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet  langer dan  op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

UPS

Als u een  bestelling bij ons plaatst is het  onze  taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het  uitvoeren van de leveringen. Het  is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  UPS delen. Deze gebruikt deze  gegevens alleen ten  behoeve van het  uitvoeren van de overeenkomst. In het  geval  dat UPS onderaannemers inschakelt, stellen die uw gegevens ook aan  deze  partijen ter  beschikking.

Facturatie en boekhouden

Exct online

Voor het  bijhouden van onze  administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het  administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Deze gebruikt uw persoonsgegevens niet  voor andere doeleinden dan  hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten  behoeve van onze  dienstverlening. Dat wil zeggen dat  het  doel van de verwerking altijd  direct verband houdt met  de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet  voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met  ons deelt en wij gebruiken deze  gegevens om - anders dan  op uw verzoek - op een  later moment contact met  u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet  met  derden gedeeld, anders dan  om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen  en ons of een  eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door  onze  website worden verwerkt met  het  doel onze  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Offroad & Adventures op grond van een  wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met  fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen  ons binnen de mogelijkheden die de wet  ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat  wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat  u niet  langer van onze  diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen  wij dit tevens opvatten als een  vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze  gegevens zullen  wij dus  voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw  rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door  of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze  rechten kunt  beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het  geval  dat  u de gegevens op een  ander e-mailadres of bijvoorbeeld per  post  wenst te ontvangen, zullen  wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een  administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het  geval  van een  vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze  systemen hanteren. U heeft te allen  tijde  het  recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat  wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.  U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  kopie  van alle gegevens met  een  overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze  gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens tot u de beperking opheft niet  langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door  een  andere partij te laten uitvoeren. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over  u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door  andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een  dergelijk geval  de dienstverlening niet  langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan  niet  langer kan  worden gegarandeerd.